Prezentare

   Consorţiu

   Obiective şi activităţi derulate

   Rezultate

   Întâlniri periodice

   Evenimente

   Link-uri utile

   
      Noutăţi

17 Ianuarie 2013, ora 9.00 Conferinţa de încheiere a proiectului, Sala Senatului USAMV Cluj-Napoca

    
 

 

ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRAMELOR DE STUDII MASTER CU PROFIL AGROALIMENTAR
PRIN PROMOVAREA INOVĂRII ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ACORD
CU CERINŢELE CALIFICĂRILOR DIN ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
(CALIMAS)

 

 

Obiective şi activităţi
 

Analiza conţinutului şi a compatibilităţii PSM la diferite specializări cu profil agroalimentar, din universităţi din RO şi ţări UE (I);

Elaborarea unor PSM-cadru cu propuneri de includere în registrul naţional al calificărilor din RO (II);

Realizarea unei baze de date (în cadul unui website specific) cu domenii CDI specifice profilului AA şi elaborarea unui ghid de bune practici (III);

Implementarea unor sisteme de evaluare şi asigurare a calităţii specifice PSM cu profil AA (IV);

Informare şi publicitate privind derularea şi rezultatele proiectului (V).

OBIECTIV I. Analiza conţinutului şi a compatibilităţii PSM la diferite specializări cu profil agroalimentar, din universităţi din RO şi ţări UE

I.1. Organizarea unui workshop de lansare a proiectului la care vor fi invitate echipa de management, experţii incluşi în proiect şi toate persoanele implicate în derularea proiectului, pentru stabilirea responsabilităţilor, planificarea activităţilor, managementul proiectului, stabilirea modalităţilor de comunicare între parteneri.

I.2. Analiza PSM cu specific AA ce se derulează în universităţi din RO: analiza planurilor de învăţământ, în relaţie cu competenţele şi calificările menţionate.

I.3. Analiza PSM cu specific AA din universităţi europene cu profil similar şi întocmirea unei baze de date (descrierea calificărilor asigurate).

OBIECTIV II. Elaborarea unor PSM-cadru specifice unor specializări cu profil AA, cu propuneri de includere în registrul naţional al calificărilor din RO

II.1. Alcatuirea unor PSM-cadru pentru 8 tipuri de specializări care se înscriu în profilul AA: Producţie agroalimentară şi relaţia cu mediul (S1), Tehnologii şi echipamente, optimizarea proceselor aplicate în industria alimentară (S2), Sisteme de procesare în (bio)tehnologii alimentare (S3), Chimia, controlul şi expertiza alimentelor (S4), Siguranţa şi securitate agroalimentară în relaţie cu mediul şi consumatorul (S5), Igiena şi controlul produselor alimentare (S6), Managementul calităţii produselor agroalimentare (S7), Economie(management şi marketing) agroalimentară (S8)

II.2. Definirea, pentru fiecare specializare PSM-cadru (S1-S8), a conceptelor-cheie, descriptorilor generici specifici, a competenţelor de cunoaştere şi funcţionale şi a corelaţiilor dintre competenţe-arii de conţinut-discipline de studii şi credite, conform CNCIS.

II.3. Activităţi de consultare şi 2 sesiuni de analiză benchmarking, cu experţi internaţionali şi naţionali, cu agenţi economici (intreprinderi de profil agroalimentar mari, IMMuri) şi asociaţii Alumni ale partenerilor români (prin chestionare cu toţi partenerii proiectului) în scopul realizării unor programe de studii ce conferă competenţe agreate de mediul economic.

II.4. Completarea formularelor de aplicaţie în scopul validării calificărilor, pentru câteva  specializări PSM  selectate, conform metodologiei ACPART, cu propuneri de includere în registrul calificărilor din RO.

OBIECTIV III. Realizarea unei baze de date (în cadrul unui website specific) cu domenii CDI specifice profilului AA şi elaborarea unui ghid de bune practici

III.1. Definirea direcţiilor principale CDI specifice profilului AA şi selecţia unor tematici europene prioritare, accesibile pentru elaborare de proiecte de disertaţie (la nivel masterat) în universităţi de profil din RO (baza de date).

III.2. Conceperea şi realizarea unui ghid de bune practici în activitatea CDI  specifică PSM, în sistem tutorial.

III.3. Dezvoltarea (şi implementarea) unui website specific ce include Ghidul de bune practici şi baza de date specifică profilului AA pentru proiecte de cercetare-inovare din RO şi UE, utilă în asigurarea sustenabilităţii proiectului.

OBIECTIV IV. Implementarea unor sisteme de evaluare şi asigurare a calităţii specifice PSM cu profil AA

IV.1. Analiza SWOT a proceselor specifice de instruire şi management al calităţii aferente unor  PSM cu profil AA: alocarea de resurse, colaborări strategice, recrutarea şi promovarea personalului academic şi de cercetare, recrutarea studenţilor master, achiziţia şi managementul proiectelor CDI.

IV.2. Implementarea sistemului de asigurare a calităţii adaptat PSM-cadru selectate (pe baza analizelor SWOT) şi realizarea unui dosar de autorizare pe baza standardelor şi indicatorilor de perfomanţă ARACIS.

Această activitate este prevazută pe durata a 24 luni (anul 2 şi 3 al proiectului).

IV.3. Aplicarea unor proceduri de evaluare a calităţii PSM selectate, de către studenţi, absolvenţi, cadre didactice şi specialişti din mediul economic, utilizând un sistem electronic de chestionare. Elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a calităţii pe baza rezultatelor obţinute.

IV.4. Activităţi specifice de monitorizare şi management a proiectului.

OBIECTIV V. Informare şi publicitate privind derularea şi rezultatele proiectului

V.1. Informare şi publicitate privind derularea proiectului CALIMAS(activităţi adresate universităţilor de profil din RO, grupurilor ţintă, organizaţiilor din sectoarele ţintă agroalimentare, partenerilor sociali, etc), pe toată durata derulării proiectului ( 36 luni).

V.2. Reuniune finală de evaluare şi diseminare a  rezultatelor - Conferinţă naţională Programele de studii masterale pe profil agroalimentar în raport cu standardele asigurării calităţii şi ale cadrului naţional şi european al calificărilor”.   Sunt invitaţi reprezentanţi din toate universităţile cu specializări de profil agroalimentar, Agenţia ACPART, ARACIS, agenţi economici, ONG-uri.

IV.3. Initierea unui Incubator de Afaceri ( IA) in domeniul Biotehnologiilor Aplicate Rezultate anticipate şi indicatori:

 • realizarea unor curicule armonizate specifice unor specializări din cadrul domeniului AA ţinând seama de expertiza şi experienţa experţilor de la partenerii transnaţionali, prin implicarea celor trei parteneri români şi prin evidenţa la nivel naţional a tuturor specializărilor acreditate;

 • realizarea de proiecte individuale şi comune de cercetare în ştiinţe şi tehnologii AA, specifice PSM, utilizând infrastructura şi baza materială de la universităţile partenere;

 • diseminarea rezultatelor proiectului prin participări la simpozioane, workshopuri, analize comparative (benchmarking), schimburi de experienţă între parteneri sau vizite la agenţi economici din ţară şi strainatate.

Principalii indicatori de output ai proiectului sunt:

 • Nr. specializări (calificări) îmbunătăţite: 8, corespunzând la 8 PSM

 • Nr. universităţi sprijinite pentru a utiliza PSM-cadru armonizate: 20

 • Nr. de participanţi instruiţi pentru realizare de PSM: 80

 • Analize comparative pentru armonizarea programelor de studii: 30

 • Chestionare de consultare a agenţilor economici şi sociali privind calificările necesare pe profil agroalimentar: 120

 • Realizarea de materiale de informare privind calificările oferite: 300

Indicatorii de rezultat:

 • Nr. de calificări care vor fi validate: 8

 • Nr. de PSM implementate: 8

 • Nr. de studenţi beneficiari: 500

 • Nr. de disertaţii bazate pe tematici de cercetare profil AA: 80

 • Proiecte de cercetare la care participă masteranzi: 50

 • Parteneriate transnaţionale realizate prin PSM-agroalimentar: 8

Grupurile ţintă

Directe

 • studenţi masteranzi de la specializări specifice profilului AA (min.500 studenţi) din universităţile partenere;

 • absolvenţi ai programelor de licenţă (peste 1000) din diferite universităţi de profil, colaboratoare din RO;

 • membrii ai asociaţiilor alumni (peste 500, din peste 20 de universităţi de profil din RO);

 • cadre didactice la programe master, din universităţi de profil din RO (peste 200), interesaţi de compatibilizarea PSM cu cerinţele calificărilor din RO şi UE.

Indirecte, din mediul economic şi social:

 • agenţi economici interesaţi de calificări specifice domeniului de procesare a produselor agroalimentare şi evaluare a calităţii, siguranţei şi securităţii alimentelor); 

 • patronate pe sectoare specifice de industrie alimentară;

 • absolvenţi care în prezent nu sunt încadraţi la locuri de muncă de specialitate dar doresc reconversia spre specializări de profil, cu mai mult succes;

 • organizaţiile alumni care fac publicitate locurilor de muncă în aceste specializări;

 • agenţii de promovare şi plasare a forţei de muncă;

 • agenţii de consultanţă agricolă şi industrială;

 • organisme locale (agenţii de dezvoltare regională, primării, direcţii agricole);

 • organizaţii neguvernamentale interesate de ofertarea de joburi pe profil agroalimentar.

 

 
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.